قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب ابن سیرین

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خواب ی دیده‌اید؟ تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی !

الف ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و ه ی

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. این مطلب شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید.

حرف الف:

آبآب ایستادهآب برداشتنآب بینی
آب تیرهآب جاریآب چشمهآب حمل کردن
آب خروشانآب خنکآب خوردنآب دادن
آب ریختنآب زلالآب سردآب شور
آب گرمآب گل آلودآب گوشتآب متعفن
آب مقدسآب معدنیآب و هواآباد
آبادانیآبادیآباژورآبتنی
آبستنیآبشارآبگیرآبله
آبنباتآبیاریآتشآتش افروختن
آتش بازیآتش سوزیآتش فشانآتشکده
آجرآخورآدرسآدم و حوا
آرامگاهآرایش آرایشگاهآرایشگر
آردآرنجآروارهآروغ
آزاد شدنآزار آزمایشگاهآسایش
آستینآسمانآسیابآسیابان
آسیبآشآشپزخانهآشتی
آشغالآشیانهآغوش آفتاب
آفتاب گردانآفتابهآکواریومآگهی درگذشت
آلات موسیقی آلبوم عکسآلوآلومینیوم
آناناسآهآهکآهن
آهن رباآهنگآهنگرآهو
آوارآوازآویختنآیت الکرسی
آینه

تعبیر خواب آب:

تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق:

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد

یقین

قوت

کار صعب و دشوار

همدم و هم صحبت کسی شدن

در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب  به روایت محمد بن سیرین:

گر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود

اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن برعکس است

اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد

اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد

عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد

اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد

اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگی به او برسد

اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت

اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد

تعبیر خواب آب به روایت حضرت دانیال:

اگر ببیند باغ و کشتزارها از جویها و رودها آب می دهد تعبیرش آنست که به مال دست می یابد و از غصه و اندوه رها میشود.

اگر ببیند به مردم آب میدهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دلالت دارد

اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول میشود و شغلهای شایسته پیدا میکند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته میشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد

اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت

اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود

اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد

اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.

تعبیر خواب آب ایستاده:

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

 تعبیر خواب آب تیره:

تعبیر خواب آب تیره به روایت ابن سیرین

 اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.

تعبیر خواب آب تیره و راکد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

تعبیر آب تیره در خواب به روایت دانیال

 اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد.

تعبیر خواب آب تیره به روایت تام چت ویندرا

 اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرت هایش بهره کافی ببرد.

تعبیر خواب آب تیره و کدر به روایت لوک اویتنهاو

تعبیر آب کدر در خواب: نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون: وسوسه ها، نگرانی ها و انواع و اقسام دلواپسی های دارد.

تعبیر خواب آب تیره به روایت جابر مغربی

 اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.

تعبیر خواب آب تیره به روایت یوسف نبی (ع)

 دیدن آب تیره در خواب غم بود.
 تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است.

 تعبیر دیدن آب تیره در خواب روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت ابن سیرین

 در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می شود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری می شود. اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می کند. اگر ببیند آب بینی خود را می خورد، مال خود را بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خود را می خورد فرزند دار می شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت دانیال (ع)

 آب بینی بر فرزند دلالت دارد. اگر ببیند آب از بینی او می آید ، برایش فرزندی بوجود می آید و اگر ببیند از بینی او خلطی بیرون آمد نیز تعبیرش همین است.

 تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت کرمانی

 اگر ببیند از بینی او آب فرو می ریزد، وامش پرداخت می شود و از غم و رنج و سختی نجات پیدا می کند ، و اگر بیمار باشد شفا می یابد.

 تعبیر خواب آب چشمه:

تعبیر خواب آب چشمه به روایت امام صادق (ع)

 دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است:
۱- بزرگی وجوانمردی
۲- غم و اندوه
۳- مصیبت
۴- بیماری
۵- طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در مواردی نشان جوانمردی است و در مواردی هم غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت محمد بن سیرین

چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری است.
اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.
اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود.
اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت دانیال

گر چشمه ای با آب گوارا در خواب ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
اگر در خواب بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.
اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد.
اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.
اگر خشک شدن آب چشمه را در خواب ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است.
اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

تعبیر خواب آب حمل کردن:

لوک اویتنهاو می گوید :

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار