خانه / کسب و کار و موفقیت / دفتر کار آینده چگونه است؟

دفتر کار آینده چگونه است؟

آینده محیط های کاری در ادارات و شرکت هادفترهای کار با دیجیتالیزه و اتوماتیزه شدن زندگی به چه شکلخواهند بود؟ پژوهشگران معتقدند که در آینده کارکنان با کار دردفاتری بازدهی بیشتری خواهند داشت که در آن احساس آسایش کنند

به طوری که فراموش کنند که مشغول کارند.

انسان ها در گذشته برای کار به مزرعه می رفتند یا به کارگاه. باانقلاب صنعتی کارگران بیشتر عمر خود را با کار یکنواخت پای

نوار های متحرک می گذراندند. حال با دیجیتالیزه و اتوماتیزه شدندستگاه ها و زندگی ٬ در دوره انقلاب جدیدی به سر می بریم.

در کارگاه ها روبات ها کار می کنند و ما در دفتر کارمان هستیم. امایک پرسش در رابطه با کار کردن در دفتر تغییر نکرده و آن این

است که کارفرما در چه صورت بیشترین بازده را از کارکنانشخواهد دید؟ در اتاق بزرگ کاری یا در دفتر کوچک و خصوصی یا

در خانه؟

 

دفتر کار آینده چگونه است؟
دفتر کار آینده چگونه است؟

به نظر می رسد که همه این پرسش ها قدیمی شده باشند. اکنون دیگرپژوهشگران معتقدند که بیشترین میزان کار و بازدهی زمانی حاصلمی شود که کارکنان اصلا متوجه نشوند که در حال کار هستند.

زیان کار در اتاق های کاری بزرگ

تنگی جا. سر و صدا. نور مصنوعی. آن هم هر روز. اتاق هایبزرگ کاری ما را بیمار می کنند. کمردرد ٬ استرس و خستگی از

کار تا حد از پای درآمدن ٬ از بیماری های قرن بیست و یکم هستند.

تنها کسانی موافق » : پاتریک اشپت ٬ پژوهشگر فلسفه ی کار می گویداتاق های بزرگ کاری هستند و آن را ستایش می کنند که خودشان«. مجبور به کار در آن ها نیستند

در سال های گذشته پژوهش های فراوانی در زمینه زیان های کار دراتاق های کاری بزرگ انجام گرفته است که نشان می دهد کارکنانیکه در چنین محیط های کاری مجبور به کارند مدام حواس شان پرتمی شود و تا ۲۰ دقیقه طول می کشد تا دوباره بتوانند تمرکز فکرشانرا به دست بیاورند. آنها بازدهی کارشان حدود ۱۵ درصد نسبت به

کار در محیطی آرام و خصوصی کمتر است ٬ دو برابر بیشتر ازکسانی که در اتاق بزرگ کاری کار نمی کنند بیمار می شوند و بیشترافراد ناراضی هستند.

مهم احساس آرامش و آسایش است

دفتر کار آینده چگونه است؟ پژوهشگران دنیای مدرن کار می گویندکه تنها کسانی که در محیط کارشان احساس آرامش و آسایش می کنندمی توانند بهترین بازدهی را داشته باشند.

Steelcase AG میشاییل هلد ٬ مدیر شرکت طراحی مبلماندر پنج سال اخیر روشن شده که مهم ترین عامل برای » : می گوید

بازدهی بیشتر در کار احساس راحتی است. امروزه آنچه دراتاق های کار می بینیم ما را بیشتر به یاد فضای خانه و زندگی

می اندازد. چون در حقیقت هم انسان ها وقت زیادی را در محیط«. کارشان می گذرانند

در سراسر دنیا به ویژه در کنسرن های اینترنت به مرور انقلابی درحال رخ دادن است. کارفرماها محیط کار را باب میل و آسایش

کارکنان شان آماده می کنند.آنا اشتایدل ٬ روانشناس پژوهشگر در زمینه کار در دانشگاهکنسرن های سیلیکون ولی ٬ برای این » : لودویگزبورگ ٬ می گویدموضوع تبلیغ می کنند و می گویند که تو لازم نیست از محیط کارتبیرون بروی ٬ ما همه چیز را در اینجا برای تو آماده کرده ایم.

می توانی به سالن ورزش اینجا بروی ٬ لباس هایت را برایتمی شوییم! طبیعی است که از یک سوی زندگی خصوصی ات به

محیط کارت منتقل می شود؛ دست کم بسیاری از جنبه های آن. وبرعکس هم از طریق هوم آفیس (کار در خانه) کار به خانه برده«. می شود

دفتر کار همیشه نشان داده که کارفرما تا چه حد برای کارمندشارزش قائل است. در دهه ۱۹۶۰ برای مثال کارمندان دیگر حاضر

به پذیرفتن شرایط کار در دفاتر راهرو مانند نبودند. زمانی همکارفرماها برای زیبا کردن محیط کار از پوسترهایی استفاده

می کردند که مناظری با نخل و دریا را نشان می دادند.

رابرت پرابست ٬ طراح آمریکایی ٬ معتقد بود که هر کسی در یکاتاق بزرگ کاری نیازمند جایی است که بتواند در آن از بقیه کمیفاصله بگیرد. اما دیوارهای جداکننده ای که او تبلیغ می کرد باعثشدند که افراد هر چه بیشتر در یک چهاردیواری قرار بگیرند.

در پایان پرابست » : پاتریک اشپت ٬ پژوهشگر فلسفه ی کار می گویدبه سختی ناامید شده بود و پیش از مرگش در سال ۱۹۹۸ گفته بودکه ایده او باعث شده که سوراخ های موش محقر و سوت و کور«. ایجاد بشوند

تنها راه درآمدن از آنها بالا رفتن از پله های ترقی در محیط کار بود.در دهه ۱۹۶۰ اتاق های بزرگ کاری به مانند کابوسی سوررئالبودند. امروزه در بسیاری از محیط های کار این اتاق ها به طورغریبی بی ضرر به نظر می رسند.

هر کس که حوله اش را زودتر پهن کند

در حال حاضر کارفرمایان آگاهانه تعداد میز کمتری از تعدادکارمند ان شان در محیط های کار قرار می دهند. کسی که دیر سر کاربیاید از داشتن جای مناسب محروم می ماند. در نتیجه هر کارمندیسعی می کند زودتر بیاید تا جایی را که دوست دارد اشغال کند.

مثل این است که ساعت پنج صبح حوله ات » : پاتریک اشپت می گویدرا برای گرفتن جای مناسب در کنار استخر پهن کنی. در این دفاتر«. هم چنین اتفاقی می افتد

شرکت ها مدت هاست که فهمیده اند: باارزش ترین سرمایه ها در عصردیجیتال مغزها هستند و باید محیط کار را به بهترین شکل برایپرسنل خلاق آماده کرد.

ما معتقدیم که » : میشاییل هلد ٬ مدیر شرکت طراحی مبلمان ٬ می گوید کارکنان باید آزادی و حق شرکت در تصمیم گیری داشته باشند ومحلی را برای کار کردن شان انتخاب کنند که در آن لحظه بهترین«. باشد

هلد می گوید که کارکنان گه گاه هم نیاز به وقتی برای استراحتدارند ٬ نه برای اینکه مثلا سیگار بکشند یا قهوه بنوشند ٬ بلکه برایکارهایی که برایشان الهام بخش باشد مثل کارهایی که نیاز به خواندندارد. و وجود فضایی که بتواند امکان استراحت را برایشان فراهمآورد ضروری است.

بیکاری مطلوب

بیکار بودن در اتاق کار آینده ٬ بخشی اساسی از روند بازدهی خواهدبود. بیکاری مطلوب است ٬ به شرطی که باعث افزایش بازدهیشود.

هر نوع » : آنا اشتایدل ٬ روانشناس پژوهشگر در زمینه کار ٬ می گویدبهبودی در محیط کار باید در واقع باعث شود که کارآیی کارکنانافزایش پیدا کند. چون در عصر مدرن فشار باعث افزایش کارآیینمی شود بلکه کارآیی زمانی حاصل می شود که کارکنان انگیزهبالایی برای کار داشته باشند ٬ خودشان را با شرکت و سازمانی کهبرایش کار می کنند یکی بدانند و کاری که می کنند برایشان لذت بخش«. باشد

بنابراین اتاق بزرگ کاری مدلی قدیمی و از دور خارج شده است.کارکنان یک شرکت در محیط های کاری مدرن که آن را

چندفضایی) می نامند ٬ نباید اصلا حس کنند که ) multispaceدارند کار می کنند. در این صورت است که بازدهی آنها بیش از پیشخواهد بود.

منبع : دویچه وله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *