قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه > رشد و توسعه فردی > تقویت انگیزه > نکات آموزنده : ۸ نکته ، ۸ تحول

نکات آموزنده : ۸ نکته ، ۸ تحول

Every accomplishment starts with decision to try.

هر سرانجامی بایک تصمیم برای تلاش آغاز می شود.

You change your circumstances when you change your habits.

وقتی عادت های خود را تغییر دهید ، شرایط تان عوض می شود.

If you want to shrink something you must first allow it to expand. If you want to take something you must first allow to be given. This is called the subtle perception of the way things are.

اگر می خواهید چیزی کوچکتر شود، نخست باید بگذارید خوب گسترش یابد. اگر می خواهید چیزی را به دست بیاورید ، نخست باید آن را ببخشید. این درک ظریفی از قانون هستی است.

Miracles are not accidents and they happen daily.

معجزات اتفاقی نیستند و هرروز رخ می دهند.

You are not burn a winner, you are not burn a loser . you are burn a chooser.

شما یک برنده یا بازنده بدنیا نیامده اید ، شما انتخاب کننده بدنیا آمده اید.

A beautiful life begins with a beautiful mind.

یک زندگی زیبا از یک ذهن زیبا شروع می شود.

You can not be both awesome and negative, choose one.

همزمان نمی توانید عالی و منفی باف باشید ، یکی را انتخاب کنید.

People don’t hurt us, our hopes from them hurt us.

انسانها به ما لطمه نمی زنند ، انتظارات ما از آنها به ما لطمه می زنند.

منابع:

گروه تولید محتوای فارسی میهنبُد

 

دیدگاهتان را بنویسید