قالب وردپرس افزونه وردپرس
فال انبیا

حضرت سلیمان (ع)

ای صاحب فال ! بدان که تو در غم واندوه مانده ای و آرزوی فرزندی داری . باید زنی تازه بگیری که از غم نجات یابی و فرزند مقبول روزی شود ان شاء الله . از سنگ تو را جراحتی رسیده و نشان او بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر تو باشد . شب خواب آشفته می بینی و فراموش می بینی و در دل تو هیچ حسد نیست. در کارها صبر کن و به اطاعت خداوند کوشا باش و از دشمنان رنج بسیار کشیده ای . اما حق تعالی عوض آن را به تو باز دهد وراز خود با کس مگو تا سالم باشی . روز شنبه و جمعه بر تو مبارک است ، با خدا زیاد رازو نیاز کن تا انشاء الله حاجتت روا شود.