قالب وردپرس افزونه وردپرس
چه آسان

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد
قرة العین من آن میوه دل یادش باد
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
ساروان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم همره این محمل کرد
روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد
آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ
در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد
نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد

تعبیر فال شما

شما رنجها و سختیهای زیادی را تحمل کرده اید تا به اینجا رسیده اید

اما غافل نباش که حسودان بلای جان شما هستند ، از آنها دوری نکردی وغافلگیر شدی

در هر صورت تجربه ای آموختی ، دوباره تلاش کن دوباره به موفقیت خواهید رسید